WSTECZ  
 
 

         ZAGADNIENIA  ZWIĄZANE  Z  KORZYSTANIEM  PRZEZ  PRACOWNIKÓW
 Z  UPRAWNIEŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA

1. W którym momencie po przejściu do SRK SA pracownik będzie mógł skorzystać z pakietu, i kto o tym będzie decydował?

Świadczenia przewidziane ustawą tj. urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla - udzielane mogą być wyłącznie (uprawnionym) pracownikom SRK SA. Dlatego to SRK SA wyrażać będzie zgodę na skorzystanie z nich przez poszczególnych pracowników (na ich wniosek) po zweryfikowaniu uprawnień przez ZUS oraz ARP S.A.
Jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje (uprawnionym) pracownikom zatrudnionym w kopalniach KW S.A. i KHW S.A. w dniu 01.01.2015 r.,
z którymi SRK SA rozwiąże umowę o pracę nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku, po wcześniejszej weryfikacji wniosku przez ARP S.A.

2. Czy jest gwarancja, że jeśli pracownik zdecyduje się na skorzystanie z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, to ten pracownik otrzyma zgodę?

Zgodę na skorzystanie z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej wyraża pracodawca po sformułowaniu wniosku przez pracownika i zweryfikowaniu uprawnień przez ZUS i ARP S.A.
Należy przy tym podkreślić, iż SRK SA jest szczególnego rodzaju podmiotem, który będzie operatorem programu osłonowego ale również ma prowadzić procesy likwidacyjne/naprawcze przejmowanych podmiotów.

3. Jak długo pracownik będzie zatrudniony w SRK zanim skorzysta z pakietu, czy jest jakiś okres minimalny?

Ustawa nie przewiduje okresu minimalnego - należy przy tym liczyć się z tym, że SRK SA musi podjąć przed rozpoczęciem korzystania z pakietu działania mające na celu weryfikację uprawnień poszczególnych osób do tych świadczeń (przez ZUS i ARP SA), co wymaga czasu.

4. W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy (art. 11c ust.1)?
a) w sposób przyjęty w zakładowym układzie zbiorowym pracy czy w sposób ogólnie obowiązujący?
b) jaką liczbę dni należy przyjąć dla obliczenia wysokości świadczenia? 26 dni urlopu czy przeciętną miesięczną liczbę dni roboczych w roku?
c) czy dla obliczenia średniej dniówki urlopowej należy do podstawy wliczyć wartość 1/12 rocznego deputatu węglowego, czy tę wartość dodać do obliczonego wynagrodzenia za urlop?

Wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy będzie obliczane w momencie przejścia pracownika na urlop - w sposób przyjęty w Holdingowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KHW S.A. oraz zgodnie z Porozumieniem z 20.12.2004 r. dla pracowników KW S.A. oraz wg aktualnie obowiązujących pracownika przepisów po upływie okresu wynikającego z art. 23 1 oraz art. 241 8 § 1 KP.

Jednocześnie w ramach Ust FG przewidziano dodatkowo, iż do podstawy tej wliczać się będzie:

1) nagrodę z okazji "Dnia Górnika" w wysokości 1/12 ostatniej wypłaconej pracownikowi nagrody;
2) dodatkową nagrodę roczną w wysokości 1/12 ostatniej wypłaconej pracownikowi nagrody;
3) nagrodę jubileuszową w wysokości 1/60 nagrody, a w przypadku ratowników górniczych 1/36 ostatniej wypłaconej pracownikowi nagrody.

Należy przy tym zauważyć, iż ustalenie wartości świadczenia socjalnego będzie miało miejsce już w SRK SA, gdyż to ten podmiot będzie udzielał/realizował rozwiązania osłonowe przewidziane znowelizowaną UstFG.

5. Czy przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą obliczenia jednorazowej odprawy ma być przeciętnym kopalni czy też pracownika korzystającego z tego świadczenia?

Podstawą do wyliczenia jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przeciętne (średnie) miesięczne wynagrodzenie z pierwszego półrocza 2014 r. w kopalni, przekazanej do SRK SA, a nie indywidualnego pracownika.

6. Z jakiego wynagrodzenia będzie obliczony urlop w przypadku, gdy pracownik uzyska zgodę na skorzystanie z tego świadczenia po upływie 12 miesięcy od daty przejęcia przez SRK SA danej kopalni (po upływie okresu ochrony warunków zatrudnienia wynikającego z art. 231 KP)?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, przyjęte do ustalenia wysokości świadczenia socjalnego, będzie obliczone zgodnie z przepisami obowiązującymi pracownika w dniu jego przejścia na świadczenie socjalne.

7. Jak liczyć okres zatrudnienia do dodatkowej odprawy cały czy u ostatniego pracodawcy?

Okres zatrudnienia do dodatkowej odprawy ( w rozumieniu z odprawy wynikającej
z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) liczy się
u danego Pracodawcy z uwzględnieniem przejścia do innych podmiotów górniczych
w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

8. Czy po urlopie górniczym będzie wypłacona odprawa emerytalna i jak będzie liczony staż?

Tak. Po zakończeniu zatrudnienia, w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych (przejściem na emeryturę), co jest istotą urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej, pracownik nabędzie uprawnienia do odprawy emerytalnej. Okres przebywania pracownika na urlopie górniczym lub urlopie dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej zostanie wliczony do stażu pracy uprawniającego pracownika do odprawy emerytalnej.

9. W trakcie urlopu górniczego co z nagrodami (jubileuszami, Barbórkami, 14-tkami), pomocami szkolnymi i innymi dodatkami przysługującymi w trakcie zatrudnienia?

Zgodnie z art. 11c Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa nagrodę z okazji Dnia Górnika, dodatkową nagrodę roczną oraz nagrodę jubileuszową wlicza się do podstawy obliczenia świadczenia socjalnego.
Ustawa nie uwzględnia wypłaty w trakcie urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej pomocy szkolnych i innych dodatków przysługujących pracownikowi.

10. Czy przed przejęciem zakładu likwidowanego przez SRK pracownik powinien posiadać wstępną decyzję ZUS z wyliczeniem uprawnień emerytalnych. Który zakład powinien skompletować wniosek - kopalnia czy SRK?

Wiążący w tym zakresie będzie wyłącznie wniosek złożony do ZUS przez SRK SA.

11. Czy pracownicy kopalń KW SA, które zgodnie z Porozumieniem zawartym 17 stycznia 2015 r. przejdą do SRK, będą zatrudnieni na mocy aktualnie obowiązujących umów o pracę, czy też wraz z przejściem do SRK będą obowiązywały ich nowe umowy dla tych pracowników?

Z dniem przekazania danej kopalni do SRK SA, przedsiębiorstwo to stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy. Pracownicy przejdą więc do SRK na warunkach zapisanych w umowach o pracę zawartych w Kompanii Węglowej SA z zastrzeżeniem art. 2418 Kodeksu pracy.

12. Czy z jednorazowej odprawy pieniężnej lub urlopu mogą skorzystać obecnie pracownicy, którzy już w przeszłości z jakiegoś instrumentu osłonowego czy aktywizującego w górnictwie korzystali?

Nie.
W jaki sposób i kto będzie weryfikował korzystanie w przeszłości, z tych świadczeń?
Czy odejście pracownika będzie dopiero możliwe po zweryfikowaniu ewentualnego korzystania w przeszłości z w/w świadczeń?


Odejście pracownika na świadczenie będzie możliwe po zweryfikowaniu przez ARP S.A. ewentualnego korzystania w przeszłości ( tj. po 1993 r.) z jakiegokolwiek instrumentu osłonowo - aktywizująco - adaptacyjnego.

13. Na jaką odprawę może liczyć pracownik przeróbki, który ma tylko 3 lata pracy w kopalni (na przeróbce), a 15 lat pracy poza górnictwem?

Pracownicy posiadający staż pracy mniejszy od wymienionego nie będą mieli prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej.
Będą mieli prawo do odprawy wynikającej z przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

14. Czy do 5-cio letniego stażu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej zalicza się staż ciągły czy może to być staż łączony tj. 3 lata pracy w przedsiębiorstwie górniczym, następnie przerwa w zatrudnienie oraz aktualnie kolejne 3 lata pracy.

Tak. Staż pracy może być łączony.

15. Czy w przypadku urlopu dla pracownika zakładu przeróbki mechanicznej węgla określenie "trzy lata do nabycia prawa do emerytury" dotyczy emerytury z ogólnych warunków emerytalnych czy także emerytur pomostowych?

Dotyczy także emerytur pomostowych.

16. Czy pracownik zatrudniony w SRK będzie mógł należeć do kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładach KHW?

Pracownik SRK S.A. nie będzie mógł należeć do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zakładach KHW S.A.
Ewentualnie przy przejściu w trybie art. 231 KP pracownik (na zasadzie dobrowolności) może przenieść zgromadzone wkłady do PKZP SRK S.A.


Na dodatkowe pytania, dotyczące zagadnień związanych z korzystaniem przez pracowników z uprawnień wynikających z Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa odpowiedzi udzielać będzie
Pani Elżbieta Karkoszka tel. (32) 35-13-331 e-mail: ekarkoszka@srk.com.pl

 

 

     
All Rights Reserved 2003.